Sandoval Logo

Erika Soto Diaz, Family & Community Liaison

photo of Erika

Email:
ERICKA_SOTODIAZ@dpsk12.org

Department(s):